Ketubah Text Versions

Interfaith Ketubah Text

 

ב __________ בשבת, ______בחודש _________, שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושלוש בלוח העברי, ה- ______ בחודש _______ בשנת 2023 ,כאן ב _________שבמדינת ________, החתן _________ בנם של _______ ו _________, והכלה _________ בתם של _______ ו ___________ נכנסו בברית הנישואין כשותפים אוהבים. מוקפים במשפחה וחברים אנו מצהירים בפני אלוהים על התחייבויותינו זה לזו. חיינו מעתה יהיו שזורים זה בזו. אנו נשתדל מידי יום להעמיק את הקשר בינינו, להקשיב בחמלה ולקבל ולהבין זה את זו. הערכים המשותפים שלנו יאחדו אותנו ויחזקו אותנו. אנו נכבד את ההבדלים בינינו ואלו יעשירו אותנו. לאורך כל חיינו אנו ניישם את המנהגים המושרשים במסורת אבותינו, אך נפנה מקום בחיינו ליצירת מנהגים חדשים אשר מקורם בהתנסויות המשותפות. ביתנו יהיה מקום חם, שופע נדיבות ומעל לכל שופע אהבה. אנו מבטיחים את כל ההבטחות האלו זה לזו ומתחייבים זה כלפי זו כבעל ואישה

 

On the _______ day of the month of ______ in the year 5783, corresponding to the ________ day of the month of ______ in the year 2023, here in ____________, ____________,the groom _________, son of ______ and ______, and the bride ______, daughter of ______ and ______, enter into this covenant of marriage as loving companions. Surrounded by family and friends and witnessed by God, we affirm our commitment to each other. Our lives shall be forever intertwined. Each day we will strive to deepen our relationship, to listen compassionately, and to accept and understand one another. We will unite in our shared values, for they will strengthen us. We will honor our differences, for they will enrich us. Our family will practice customs rooted in the traditions of each of our ancestors. Yet we will leave space in our lives for new customs created from our shared experiences. Our home will be a place of warmth, generosity, and most of all love. These things we promise each other as we joyfully commit ourselves as husband and wife (husband and husband / wife and wife / loving partners).

 

Reform Ketubah Text

 

_____ ב________ בשבת, _____ לחודש ______, שנת חמשת אלפים שבע מאות ושמונים ושלוש בלוח העברי, ה_____ בחודש_____ בשנת
, בעיר ___________ שבמדינת ____________ החתן _____________ בנם של ______________ ו _______________ והכלה ________________ בתם של __________ ו ______________ נכנסו בברית הנישואין הקדושה בפני אלוהים ועדים אלו. בלב שמח, הם הבטיחו זה לזו: "אנו מבטיחים להיות בני זוג אהובים כמסורת של בני עמנו כדת משה וישראל. חיינו מעתה יהיו לנצח שלובים זה בזו. אאהוב אותך בכל ליבי, אסמוך עליך באמון מלא ואקשיב לך בחמלה. כל יום אשתדל לחזק את הקשר בינינו ולהביאו לשיא היכולת הטמון בו. אכבד את הצריכים ואת החלומות שלך. אנו מבטיחים לנחם, לכלכל ולתמוך זה בזו. בזמנים של שמחה אנו נוקיר זה את זו, וברגעי סערות אנו נגן זה על זו. נהיה איטיים לכעוס ונמהר לסלוח, וככל שיעבור הזמן, הקשר שלנו יתחזק כאוהבים וכחברים טובים. ההתחייבויות שלי כלפייך ושלך כלפי קושרים אותנו זה לזו. מהיום ואילך, אנו אחד"

 

On the ________ day of the month of _________ in the year 5783, corresponding to the _______ day of the month of ______ in the year 2023, here in __________, ________, the groom _____________ son of __________ and __________, and the bride __________, daughter of ______ and ______, entered into the holy covenant of marriage before God and these witnesses. With joyful hearts, each vowed to the other: “I consecrate you to me as my loving spouse according to the laws of Moses and the traditions of our people. Our lives shall be forever intertwined. I will love you deeply, trust in you completely, and listen to you compassionately. I will strive each day to strengthen our relationship to its fullest potential and to honor your needs and dreams.” They pledged together: “We promise to comfort, nourish, and support one another. In times of happiness, we will cherish each other; through life’s storms, we will shelter each other. We will be slow to anger and quick to forgive, and we shall grow ever closer as beloveds and friends. Our commitment to each other binds us together. From this day forward, we are as one.”

 

Conservative Ketubah Text

 

ב___ בשבת ב__________ יום לחדש ______ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ו____________ לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן ב_________________ במדינת ארצות הברית באמריקה. אנו עדים איך החתן _________________ למשפחת ____________ אמר לכלה _________________________ למשפחת _________ הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ואיך הכלה __________________ אמרה לחתן ____________________ הרי אתה מקודש לי בטבעת זו כדת משה וישראל. החתן _____ והכלה _____ קבלו על עצמם כל תנאי קידושין ונישואין המוטלים עליהם מן התורה ומכח בתי דין של חכמינו זכרונם לברכה. ועוד הסכימו החתן ____ והכלה ____ מרצונם לעבוד אחד עבור השני ולכבד ולפרנס ולזון זה את זו וזו את זה ולחיות חיי משפחה ולבנות יחד בית נאמן כמקובל לבני ולבנות ישראל. הכלה _____ קבלה טבעת מבחיר לבה והחתן ____ קבל טבעת מבחירת לבו לשם קידושין ולסמל אהבתם. החתן ____ והכלה ____ גם קבלו על עצמם אחריות לתנאי כתובה זו ולכסף ולכלי הבית הבאים עמם מבתיהם ומבתי משפחותיהם. והסכימו שתגבה כתובה זו אפילו מנכסים שאין להם אחריות. וקבלנו קנין מהחתן ________________ למשפחת _______ לטובת הכלה_________________________ למשפחת __________ ומהכלה ______________________ לטובת החתן _____________________________ בכלי הכשר לקנין והכל שריר וקים.

 

On this day of great celebration and joy, on the _____________ day of the Hebrew month of _____________ in the year 5783, which corresponds to the _________ day of ___________, in the year 2023, in ____________, ____________, the groom _______________, son of _______ and ______, and the bride _____________, daughter of ______ and _______, spoke the words and performed the rites which united their lives and affirmed their love in the presence of God’s blessings and in accordance with the laws of Moses and Israel. They said to one another, "You are my best friend, my hopes and future, my strength, my soulmate. Standing proudly beside you, in your eyes I see my love, and in your heart I see my dreams, and in our promise I see a union, true and steadfast, uniquely devoted to compassion, kindness and sincerity." They together said, "Through all time and space, there has been no love like ours, and our story will unfold with beauty, grace and meaning. We pledge to cherish and sustain each other, meeting life’s trials with quiet strength and courage, and meeting life’s blessings with wonder, joy and laughter. We will grow as individuals and delight in an elegant freedom born from mutual respect. Through all time and space, there will be no story like ours." Their sacred covenant is valid and binding.

 

This Conservative Hebrew Ketubah text is by Rabbi Gordon Tucker. The English below it is not a direct translation; it contains the he spirit of the Hebrew but adds additional sentiments not in the Hebrew. For more information contact me.

 

Orthodox RCA

 

ב__________ בשבת _______________ לחדש _____________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים ושלוש למנין שאנו מנין כאן _______________ איך החתן ________________ למשפחת ______________ אמר לה להדא בתולתא ________________ למשפחת ________________ הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאוריתא ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת _________________ בתולתא דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי __________ בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו ________________ חתן דנן במאה זקוקים כסף צרוף וצבי __________________ חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף וכך אמר ___________________ חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבל עליו _____________________ חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי _____________ מן ______________ למשפחת __________________ חתן דנן למרת ________________ למשפחת __________________ בתולתא דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר וקים

 

Secular Ketubah Text

 

ב_______ ימים לחודש ________בשנת חמשת אלפים שבע מאות ושמונים כאן ב_________ שב __________ באו __________ ו ____________ בברית נישואין זו. אנו מתחייבים בזאת לתת אמון, כבוד ותמיכה זה לזו במשך חיי נישואינו יחד. נשתדל תמיד להיות כנים וגלויים, להבין ולקבל, לאהוב ולסלוח, ולהיות נאמנים זה לזו. אנו מבטיחים בזאת לבנות יחד יחסים שלווים של שוויון. נכבד את ייחודה של זו ונסייע זה לזו לממש את מלא יכולותינו. ננחם ונתמוך זה בזו בשעות צער ובעתות שמחה. יחד ניצור בית שופע למידה, צחוק וחמלה, בית שבו נכבד את המסורות והערכים היקרים של משפחותינו. יד ביד, נסייע לבנות עולם שופע שלום ואהבה.

 

On the __________ day of the month of ______________ in the year ____________ of the Jewish calendar, corresponding to the ________________ day of the month of _____________ in the year ______________ of the secular calendar as recorded in __________________ the beloveds _____________________________ and ____________________________ entered into this Covenant of Marriage. We pledge to nurture, trust, and respect each other throughout our married life together. We shall be open and honest, understanding and accepting, loving and forgiving, and loyal to one another. We promise to work together to build a harmonious relationship of equality. We shall respect each other’s uniqueness and help one another grow to our fullest potential. We will comfort and support each other through life’s sorrows and joys. Together, we shall create a home filled with learning, laughter, and compassion, a home wherein we will honor each other’s cherished family traditions and values. Let us join hands to help build a world filled with peace and love.

 

I WORK WITH SAME-SEX COUPLES AND NON-BINARY COUPLES TO EDIT THE TEXT OF THEIR CHOICE. YOU CAN ALSO PROVIDE YOUR OWN TEXT

Back to blog