Ketubah Text Options

If you arrived here from my Etsy shop get faster and more personalized service by buying your ketubah here on my website. Contact me through the chat (fastest) or at leah@leahrichman.com for help. 

Interfaith Ketubah Text

ב __________ בשבת, ______בחודש _________, שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושלוש בלוח העברי, ה- ______ בחודש _______ בשנת 2023 ,כאן ב _________שבמדינת ________, החתן _________ בנם של _______ ו _________, והכלה _________ בתם של _______ ו ___________ נכנסו בברית הנישואין כשותפים אוהבים. מוקפים במשפחה וחברים אנו מצהירים בפני אלוהים על התחייבויותינו זה לזו. חיינו מעתה יהיו שזורים זה בזו. אנו נשתדל מידי יום להעמיק את הקשר בינינו, להקשיב בחמלה ולקבל ולהבין זה את זו. הערכים המשותפים שלנו יאחדו אותנו ויחזקו אותנו. אנו נכבד את ההבדלים בינינו ואלו יעשירו אותנו. לאורך כל חיינו אנו ניישם את המנהגים המושרשים במסורת אבותינו, אך נפנה מקום בחיינו ליצירת מנהגים חדשים אשר מקורם בהתנסויות המשותפות. ביתנו יהיה מקום חם, שופע נדיבות ומעל לכל שופע אהבה. אנו מבטיחים את כל ההבטחות האלו זה לזו ומתחייבים זה כלפי זו כבעל ואישה 

On the _______ day of the month of ______ in the year 5783, corresponding to the ________ day of the month of ______ in the year 2023, here in ____________, ____________,the groom _________, son of ______ and ______, and the bride ______, daughter of ______ and ______, enter into this covenant of marriage as loving companions. Surrounded by family and friends and witnessed by God, we affirm our commitment to each other. Our lives shall be forever intertwined. Each day we will strive to deepen our relationship, to listen compassionately, and to accept and understand one another. We will unite in our shared values, for they will strengthen us. We will honor our differences, for they will enrich us. Our family will practice customs rooted in the traditions of each of our ancestors. Yet we will leave space in our lives for new customs created from our shared experiences. Our home will be a place of warmth, generosity, and most of all love. These things we promise each other as we joyfully commit ourselves as husband and wife (husband and husband / wife and wife / loving partners).

Reform Ketubah Text*

ב________ בשבת, _________ימים לחודש_______שנת חמשת אלפים שבע מאות בלוח העברי,_________ימים לחודש_______בשנת____________ שאנו מונים כאן___________, החתן _______בן__________, והכלה________ בת_________ נכנסו בברית הנישואין הקדושה כדת משה וישראל. החתן והכלה קבלו עליהם את מחויבויות הנישואין בהתאם לחוקיה של רוחה של מסורת היהודי. כן התחייבו הכלה והחתן ללכת באורחות ההגינות והכבוד ההדדי ולנהוג זה עם זה ביושר ובאחריות בכל אשר יעשו.   בני הזוג אמרו: נהיה שותפים בברית הנישואין. נשאף להקים באחריות ובמסירות בית יהודי חם, שבו תשרורנה אהבה והבנה, עזרה הדדית, פתיחות והתחשבות; בית שבו נכבד ונוקיר את המשותף ואת השונה אשר בינינו; בית רגיש ואחראי לסובבים אותו ולסביבתו. יהיו נא אהבתנו וחיינו המשותפים מתחדשים ומתחזקים בכל עת, ויהיה לבנו שלם לקראת הבאות –ההישגים והכישלונות, האכזבות והתקוות, התחלות הדרך והמשכן. והכל שריר, קיים וחתום

On ________ , _________days of the month________ year five thousand seven hundred in the Hebrew calendar,_________days of the month_______in the year____________ here in___________, the groom _______son of__________ and the bride___________daughter of ___________ entered into the holy covenant of marriage according to the laws of Moses and Israel. The bride and groom accepted the obligations of marriage in accordance with the spirit of the Jewish tradition. The bride and groom also pledged to follow the ways of fairness and mutual respect and to treat each other honestly and responsibly in whatever they do. The couple said: We will be partners in this marriage; We strive to establish a warm Jewish home, where love and understanding, mutual support, openness, and caring will prevail; A home where we will honor and cherish the commonalities and the differences between us; A sensitive home, caring for those in it and around it. May our love and our life together be renewed and strengthened at all times, and may our hearts be whole for what is to come - the achievements and failures, the disappointments and hopes, the beginning of the journey and our established life together. This sacred covenant is valid and binding.

This Reform Hebrew Ketubah text is adapted from the text of Reform movement in Israel. The English is my translation with stylistic liberties taken.

Conservative* Ketubah Text

ב___ בשבת ב__________ יום לחדש ______ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ו____________ לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן ב_________________ במדינת ארצות הברית באמריקה. אנו עדים איך החתן _________________ למשפחת ____________ אמר לכלה _________________________ למשפחת _________ הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ואיך הכלה __________________ אמרה לחתן ____________________ הרי אתה מקודש לי בטבעת זו כדת משה וישראל. החתן _____ והכלה _____ קבלו על עצמם כל תנאי קידושין ונישואין המוטלים עליהם מן התורה ומכח בתי דין של חכמינו זכרונם לברכה. ועוד הסכימו החתן ____ והכלה ____ מרצונם לעבוד אחד עבור השני ולכבד ולפרנס ולזון זה את זו וזו את זה ולחיות חיי משפחה ולבנות יחד בית נאמן כמקובל לבני ולבנות ישראל. הכלה _____ קבלה טבעת מבחיר לבה והחתן ____ קבל טבעת מבחירת לבו לשם קידושין ולסמל אהבתם. החתן ____ והכלה ____ גם קבלו על עצמם אחריות לתנאי כתובה זו ולכסף ולכלי הבית הבאים עמם מבתיהם ומבתי משפחותיהם. והסכימו שתגבה כתובה זו אפילו מנכסים שאין להם אחריות. וקבלנו קנין מהחתן ________________ למשפחת _______ לטובת הכלה_________________________ למשפחת __________ ומהכלה ______________________ לטובת החתן _____________________________ בכלי הכשר לקנין והכל שריר וקים

On the _________ day of the week, the ______ day of the month ________, in the year 57__, as we are accustomed to reckon it here, in _____________ in the United States of America, we hereby testify that the groom _________ of the family ________ said to the bride _________ of family ________, “You are consecrated to me as my wife, with this ring, according to the laws of Moses and Israel,” and that the bride __________ said to the groom _________, “You are consecrated to me as my husband with this ring, according to the laws of Moses and Israel.” The groom ___________ and the bride ___________ accepted all the conditions of betrothal and marriage as set forth by biblical law and by the rulings of the Sages of blessed memory. The groom and bride further agreed willingly to work for one another, to honor, support and nurture one another, to live with one another, and to build together a household of integrity as befits members of the Jewish people. The bride accepted a ring from the groom, and the groom accepted a ring from the bride, for the purposes of creating this marriage and to symbolize their love. The groom and bride also accepted full legal responsibility for the obligations herein taken on, as well as for the various property entering the marriage from their respective homes and families, and agreed that the obligations in this Ketubah may be satisfied even from movable property. We have had both the groom and the bride formally acquire these obligations to the other, with an instrument fit for such purposes. This sacred covenant is valid and binding.

*This Conservative Hebrew Ketubah text is by Rabbi Gordon Tucker. The English below it is not a direct translation; it contains the he spirit of the Hebrew but adds additional sentiments not in the Hebrew. For more information contact me.

Orthodox RCA 

ב__________ בשבת _______________ לחדש _____________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים ושלוש למנין שאנו מנין כאן _______________ איך החתן ________________ למשפחת ______________ אמר לה להדא בתולתא ________________ למשפחת ________________ הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאוריתא ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת _________________ בתולתא דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי __________ בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו ________________ חתן דנן במאה זקוקים כסף צרוף וצבי __________________ חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף וכך אמר ___________________ חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבל עליו _____________________ חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי _____________ מן ______________ למשפחת __________________ חתן דנן למרת ________________ למשפחת __________________ בתולתא דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר וקים

Secular Ketubah Text*

ב______בשבת ב________ יום לחודש_________ ימים לחודש___________ בשנת_________ חמשת אלפים שבע מאות ושמונים ו_________ , אשר מתאים ל__________ימים לחודש ________ בשנת___________ למנין שאנו מונין כאן ב__________,____________בן______________ ו__________בת____________ מתאחדים בברית הנשואין. אנחנו מתחייבים בזאת לתת אמון וכבוד הדדי, תמיכה ועידוד להתפתחות ולמיצוי עצמי. נחיה בכנות, יושר, נאמנות, ובמסירות. אנחנו מבטיחים להיות חברים נאמנים ושותפים בחיים בזמן צער ושמחה, נכבד את התכונות הייחודיות ואת הדרכים האישיות של כל אחד מאיתנו ונאהב אחד את השני במשך כל חיי נישואינו. נקשור את חיינו לעם היהודי ולתרבותו. ביחד נבנה בית יהודי מלא אהבה, שמחה, שלום בית ותיקון עולם. 

On the ____ of _______, two thousand _______, here in ___________, _____________and _____________ entered into this Covenant of Marriage. We pledge to each other our mutual trust and respect. We will offer support and encouragement for personal growth and the fulfillment of our shared dreams. We will be open, honest, loyal and devoted to one another. We promise to be faithful friends, companions and life partners and to comfort one another through life’s sorrows and joys. We shall honor each other’s individual needs, and shall cherish and love one another throughout our married life together. Let us weave our commitment to the Jewish people and culture into the fabric of our lives. Together, let us build a Jewish home filled with loving affection, laughter, wisdom and a dedication to peace and harmony for all humanity.

*The copyright for this text belongs to the  International Institute for Secular Humanistic Judaism

Non-Binary Text

For the non-binary text I am able to adjust the Humanistic text because Hebrew is a gendered language and that particular text is written in the plural which is considered to include both masculine and feminine in Hebrew.  The only change would be in the Hebrew where the Hebrew names typically include "son of" or "daughter of."  In this case I would work with the couple to find a solution that best works for your scenario, for example using the plural, or leaving the parents names off the ketubah.

I WORK WITH SAME-SEX COUPLES TO EDIT THE TEXT OF THEIR CHOICE. YOU CAN ALSO PROVIDE YOUR OWN TEXT.

Minimalist Abstract Organic Shapes ketubah

Find your perfect ketubah here. Don't see what you like? I do custom designs as well.

Shop Ketubahs